Brunnepe beter beschermd

Veel typerende historische bebouwing in Brunnepe is de afgelopen decennia gesloopt. Soms kwamen er panden voor in de plaats die op zich weer deel van de Brunneper historie werden. Denk aan de Berkpanden en de wooncomplexen van de voormalige woonstichting Eenvoud en enkele aardige panden aan de Noordweg. In andere gevallen is er 'nieuwbouw' neergezet die de ter plaatse gebruikelijke bouwwijze tart en evengoed in een buitenwijk had kunnen staan. Voorbeelden daarvan vinden we aan de Noordweg, Beltweg en Greenterweg.

Daarnaast zijn met name aan de St. Nicolaasdijk veel karakteristieke panden, vanouds vaak boerderijen, verminkt en is veel open ruimte aan de dijk volgebouwd, waardoor de oorspronkelijke structuur nauwelijks herkenbaar meer is. Gelukkig is een aantal panden dat het kleinschalige, dorpse karakter van Brunnepe markeert nog intact aanwezig; BEB acht het van groot belang dat ze worden behouden.

De gemeente kan ze daartoe in het bestemmingsplan de status 'karakteristiek' meegeven, zodat ze enige bescherming genieten, maar heeft dat niet gedaan. Zij heeft zich beperkt tot enkele naoorlogse woonhuizen, wooncomplexen, voormalige scholen en kerken. Een deel daarvan is ook gemeente- of rijksmonument en geniet dus sowieso al een redelijke bescherming.

Naast zorgen om behoud van karakteristieke panden wil BEB dat het ruimtelijk karakter en de dorpsstructuur van Brunnepe, zoals die tot uitdrukking komt in straatpatroon, -wanden, bouwhoogte, kaprichting en bouwwijze, beschermd wordt. Al met al reden het college van B en W schriftelijk te verzoeken de door BEB bedoelde panden, die nu bescherming ontberen, alsnog aan te merken als karakteristiek en daarnaast te komen tot instellen van een Beschermd Dorpsgezicht vergelijkbaar met het regime van het 'Beschermd Stadsgezicht' dat voor de Binnenstad geldt brief 27 juli 2013 (BenW).pdf (605,9 kB). Het college wijst het verzoek echter af, met als argument dat dit verzoek het nodige draagvlak ontbeert brief INgek 25 sept 2013 (BenW).pdf (594 kB).

Daarmee is de zaak voor BEB niet afgedaan, maar eerst gaat alle aandacht en energie naar de Brunneper Bongerd. Daar houdt de gemeente al jaren vast aan woningbouw, terwijl bewoners de boomgaard willen behouden, net als de Bijenhoudersvereniging Kampen (BijenHver), die er hun onderkomen heeft. Bewoners, BEB en BijenHver slaan de handen ineen en richten de Stichting Behoud Brunneper Bongerd (3B) op. Die zet zich in voor een groene bongerd met een sociale functie voor de wijk. Ze weet de gemeenteraad te activeren en het tij te keren. De raad haalt zelfs het oude plan voor een Groene Long weer uit de kast en de bongerd gaat daarvan straks deel uitmaken. De ontwikkeling kost echter veel geld (dat er niet is), daarom zien 3B en BEB de planontwikkeling als onderdeeldeel van een totaalplan voor Brunnepe. In hun optiek is het de enige manier is om gelden te genereren en de sociale doelstelling, verbonden met de ontwikkeling van de bongerd, te realiseren.

De Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk (WverBH) deelt die mening en vanuit die gezamenlijkheid richten alle genoemde partijen, het Samenwerkingsverband Brunnepe op. Na een inventarisatie van de problematiek in de wijk richten zij zich in een gezamenlijke brief aan het college van B en W (brief d.d. 4 augustus 2016). Deze bevat een viertal verzoeken, te weten: 1. tijdige informatie over ontwikkelingen in de wijk, 2. aandacht voor de geïnventariseerde knelpunt(locaties), 3. meer groen, speelgelegenheid en parkeerruimte en 4. herhaling van het verzoek om een beschermd dorpsgezicht in te stellen en meer panden te oormerken als karakteristiek
brief 4 aug 2016 (BenW).pdf (494746).

Ondanks periodiek overleg met de welwillende wijkwethouder Bort Koelewijn komt het niet tot een reactie van het college. Dat is reden om op 15 maart 2018 tijdens een verkiezingsbijeenkomst de problematiek nogmaals te agenderen en nu ook onder de aandacht van de beoogde gemeenteraad te brengen. Daarbij wordt aangegeven dat een serieuze stap naar een toekomstbestendige en duurzame wijk, op korte termijn een totaalplan voor Brunnepe vereist. De aanpak van de Hanzewijk kan daarbij als voorbeeld dienen, hoewel de eindsituatie totaal onvergelijkbaar is, door de historische context van Brunnepe.

Resumerend:  BEB heeft zijn doel nog steeds niet bereikt. Het nieuwe college van B en W  besteedt in het collegeakkoord géén aandacht aan de Brunneper problematiek.

REDEN VOOR  B E B  ALLE INSPANNING EROP TE RICHTEN HET NIEUWE COLLEGE, VANUIT HET HISTORISCH PERSPECTIEF, TE CONFRONTEREN MET DE BRUNNEPER WERKELIJKHEID EN DE NOODZAAK TOT PLANMATIG GESTUURDE VERANDERING.